کربن گیری چیست و چرا باید آب سیاه فیلتر گرفته شود؟

همانطور که میدانید در اکثر دستگاه های تصفیه آب حداقل ۱ فیلتر کربنی به کار گرفته می شود. وظایف فیلترهای کربنی را در مقاله “فیلتر های کربنی” به طور کامل شرح داده ایم. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک نمایید. کربن گیری چیست؟

فیلترهای کربنی حاوی دانه های کربن و یا قطعه کربن یک یکپارچه‌ای هستند. وظیفه این فیلترها حذف برخی از مواد اضافه و آلاینده های آب به کلر می باشد. در دستگاه های تصفیه آب رایج معمولاً از ۳ فیلتر کربنی در مرحله های دو، سه و پنج استفاده می شود. فیلتر های کربنی در مراحل قبل و بعد از فیلتر ممبران تعبیه می شوند. هر کدام از این فیلترهای کربنی عملکرد ساختار فیزیکی مختص خود را دارند. اما در نهایت همگی عملکردی مکمل یکدیگر دارند.

کربن گیزی

آب سیاه خروجی از فیلترهای کربنی ناشی از چیست؟

درون فیلتر های کربنی از اشکال مختلف کربن استفاده شده است. آب پس از عبور از درون این فیلتر ها و قرار گیری در مجاورت کربن ها مقداری از کربن ها را شسته و با خود خارج می نماید. فیلترهای مرحله دوم (کربن گرانولی) و مرحله پنجم (کربن پست ) به دلیل داشتن ساختار دانه ای نسبت به فیلتر مرحله ی سوم (کربن بلاک) با ساختار یک پارچه بیشتر دانه های اضافی و آب سیاه تولید می کنند. عموما فیلتر کربن بلاک آب سیاه نداشته و طوری طراحی می گردد که تا حدودی از باقی مانده رسیدن اب سیاه فیلتر کربن گرانوله به فیلتر ممبران جلوگیری نماید. بنا براین ضرورت کربن گیری در این دو فیلتر بیشتر می باشد.

 

نحوه کربن گیری و یا شست و شوی فیلترهای کربنی

– در زمان تعویض فیلترهای کربنی و استفاده از فیلترهای کربنی جدید لازم است که پیش از استفاده جریان آب را درون فیلتر برقرار سازید.

– اجازه دهید آب خروجی از فیلتر کربنی را دور بریزید.

– عموما پس از گذشت 4 تا 5 لیتر آب از درون فیلتر سیاهی آب رفع شده و آب به کیفیت مطلوب می رسد.

– توجه داشته باشید که هرچه میزان کربن خارج شده از فیلتر و مبزان آب مورد نیاز برای پاکسازی کربن بیشتر باشد، فیلتر از کیفیت کمتری برخوردار می باشد.

 

در زمان راه اندازی دستگاه تصفیه آب جدید، کربن گیری را به شیوه زیر انجام دهید:

– پس از اتمام کار بستن اتصالات (اتصال شیلنگ بین فیلتر کربنی و فیلتر بعدی را باز نمایید تا /اب سیاه وارد فیلتر بعدی نشود.) و قرار گیری فیلتر ها در درون هوزینگ ها دستگاه را روشن نموده و آب ورودی را باز کنید.

– یک ظرف را در محل خروج آب از هوزینگ فیلتر کربی قرار دهید.

– اجازه دهید جریان آب تا شفاف شدن آب بطور کامل ادامه پیدا کند.

– پس از شفاف شدن آب دستگاه را خاموش نموده و اتصالات را برقرار نمایید.

 

 ضرورت کربن گیری و یا شستشوی فیلتر کربنی

– قرار گیری ذرات کربن در آب خروجی از دو نظر مضر است. اول بخاطر سلامت ما و مضررات ناشی از حضور ذرات کربن در آب و دیگری به دلیل آسیب رسیدن به دیگر فیلتر ها در مسیر و مخزن.

– همانطور که گفته شد دو نوع از فیلتر های کربنی پیش از فیلتر ممبران قرار می گیرند. فیلتر ممبران به ‌دلیل غشاء ممبران موجود درآن نسبت به ذرات درشت بسیار آسیب پذیر بوده می باشد. در صورت باقی ماندن ذرات کربن در آب و عدم کربن گیری خراب خواهد شد.

– همچنین وجود دانه های کربن در آب و رسیدن آن مخزن باعث خرابی مخزن، بوجود آودن جلبک درون آن و کاهش کیفیت آب آشامیدنی خواهد شد.

*** آویسا کلا ، ارائه دهنده ی ملزومات و دستگاه تصفیه آب کرج ***