فیلتر

محدود کننده فاضلاب

60,000 تومان
0
این قطعه وظیفه هدایت جریان آب خروجی از ممبران به فاضلاب را بر عهده دارد. فلوفاضلاب با توجه به ممبران و ظرفیت آن در سیستم تصفیه اب نصب شده ومورد استفاده قرارمیگیرد.