سبد خرید سبد خرید شما خالی می باشد بازگشت به فروشگاه
تماس در واتس اپ

باکس ویژگی

[tbay_title_heading title=”استایل 1″ buttons=”btn-default btn-outline” subtitle=”ویژگی های مختلف برای محصول در حال حاضر.”][tbay_features items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20200%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22type%22%3A%22linearicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_linearicons%22%3A%22linear-icon-truck%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%22%2C%22description%22%3A%22%D8%AA%D8%A7%207%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%22%2C%22type%22%3A%22linearicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_linearicons%22%3A%22linear-icon-refund%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%22%2C%22description%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22type%22%3A%22linearicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_linearicons%22%3A%22linear-icon-headset%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%22%2C%22description%22%3A%22%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20300%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%22%2C%22type%22%3A%22linearicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_linearicons%22%3A%22linear-icon-gift%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%5D” screen_desktopsmall=”4″ style=”default”]
[tbay_title_heading title=”استایل 2″ buttons=”btn-default btn-outline” subtitle=”ویژگی های مختلف برای محصول در حال حاضر.”][tbay_features items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84%22%2C%22description%22%3A%22%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20200%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22type%22%3A%22linearicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_linearicons%22%3A%22linear-icon-truck%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%22%2C%22description%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%207%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%22%2C%22type%22%3A%22linearicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_linearicons%22%3A%22linear-icon-refund%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%22%2C%22description%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22type%22%3A%22linearicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_linearicons%22%3A%22linear-icon-headset%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%22%2C%22description%22%3A%22%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20300%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%22%2C%22type%22%3A%22linearicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_simpleline%22%3A%22icon-user%22%2C%22icon_linearicons%22%3A%22linear-icon-gift%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-cake%22%7D%5D” layout_type=”style-2″ screen_desktopsmall=”4″ style=”default”]